NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 3:18-19

3:18 polloi <4183> gar <1063> peripatousin <4043> (5719) ouv <3739> pollakiv <4178> elegon <3004> (5707) umin <5213> nun <3568> de <1161> kai <2532> klaiwn <2799> (5723) legw <3004> (5719) touv <3588> ecyrouv <2190> tou <3588> staurou <4716> tou <3588> cristou <5547>

3:19 wn <3739> to <3588> telov <5056> apwleia <684> wn <3739> o <3588> yeov <2316> h <3588> koilia <2836> kai <2532> h <3588> doxa <1391> en <1722> th <3588> aiscunh <152> autwn <846> oi <3588> ta <3588> epigeia <1919> fronountev <5426> (5723)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org