NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 3:13-14

3:13 adelfoi <80> egw <1473> emauton <1683> oupw <3768> logizomai <3049> (5736) kateilhfenai <2638> (5760) en <1520> de <1161> ta <3588> men <3303> opisw <3694> epilanyanomenov <1950> (5740) toiv <3588> de <1161> emprosyen <1715> epekteinomenov <1901> (5740)

3:14 kata <2596> skopon <4649> diwkw <1377> (5719) eiv <1519> to <3588> brabeion <1017> thv <3588> anw <507> klhsewv <2821> tou <3588> yeou <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org