NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:9-11

2:9 dio <1352> kai <2532> o <3588> yeov <2316> auton <846> uperuqwsen <5251> (5656) kai <2532> ecarisato <5483> (5662) autw <846> to <3588> onoma <3686> to <3588> uper <5228> pan <3956> onoma <3686>

2:10 ina <2443> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> pan <3956> gonu <1119> kamqh <2578> (5661) epouraniwn <2032> kai <2532> epigeiwn <1919> kai <2532> katacyoniwn <2709>

2:11 kai <2532> pasa <3956> glwssa <1100> exomologhshtai <1843> (5672) oti <3754> kuriov <2962> ihsouv <2424> cristov <5547> eiv <1519> doxan <1391> yeou <2316> patrov <3962>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org