NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:3-5

2:3 mhden <3367> kat <2596> eriyeian <2052> mhde <3366> kata <2596> kenodoxian <2754> alla <235> th <3588> tapeinofrosunh <5012> allhlouv <240> hgoumenoi <2233> (5740) uperecontav <5242> (5723) eautwn <1438>

2:4 mh <3361> ta <3588> eautwn <1438> ekastoi <1538> skopountev <4648> (5723) alla <235> kai <2532> ta <3588> eterwn <2087> ekastoi <1538>

2:5 touto <5124> froneite <5426> (5720) en <1722> umin <5213> o <3739> kai <2532> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org