NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:17-18

2:17 alla <235> ei <1487> kai <2532> spendomai <4689> (5743) epi <1909> th <3588> yusia <2378> kai <2532> leitourgia <3009> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216> cairw <5463> (5719) kai <2532> sugcairw <4796> (5719) pasin <3956> umin <5213>

2:18 to <3588> de <1161> auto <846> kai <2532> umeiv <5210> cairete <5463> (5720) kai <2532> sugcairete <4796> (5720) moi <3427>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org