NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:16-17

2:16 logon <3056> zwhv <2222> epecontev <1907> (5723) eiv <1519> kauchma <2745> emoi <1698> eiv <1519> hmeran <2250> cristou <5547> oti <3754> ouk <3756> eiv <1519> kenon <2756> edramon <5143> (5627) oude <3761> eiv <1519> kenon <2756> ekopiasa <2872> (5656)

2:17 alla <235> ei <1487> kai <2532> spendomai <4689> (5743) epi <1909> th <3588> yusia <2378> kai <2532> leitourgia <3009> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216> cairw <5463> (5719) kai <2532> sugcairw <4796> (5719) pasin <3956> umin <5213>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org