NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:1-5

2:1 ei <1487> tiv <5100> oun <3767> paraklhsiv <3874> en <1722> cristw <5547> ei <1487> ti <5100> paramuyion <3890> agaphv <26> ei <1487> tiv <5100> koinwnia <2842> pneumatov <4151> ei <1487> tiv <5100> splagcna <4698> kai <2532> oiktirmoi <3628>

2:2 plhrwsate <4137> (5657) mou <3450> thn <3588> caran <5479> ina <2443> to <3588> auto <846> fronhte <5426> (5725) thn <3588> authn <846> agaphn <26> econtev <2192> (5723) sumqucoi <4861> to <3588> en <1520> fronountev <5426> (5723)

2:3 mhden <3367> kat <2596> eriyeian <2052> mhde <3366> kata <2596> kenodoxian <2754> alla <235> th <3588> tapeinofrosunh <5012> allhlouv <240> hgoumenoi <2233> (5740) uperecontav <5242> (5723) eautwn <1438>

2:4 mh <3361> ta <3588> eautwn <1438> ekastoi <1538> skopountev <4648> (5723) alla <235> kai <2532> ta <3588> eterwn <2087> ekastoi <1538>

2:5 touto <5124> froneite <5426> (5720) en <1722> umin <5213> o <3739> kai <2532> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org