NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:1-10

2:1 ei <1487> tiv <5100> oun <3767> paraklhsiv <3874> en <1722> cristw <5547> ei <1487> ti <5100> paramuyion <3890> agaphv <26> ei <1487> tiv <5100> koinwnia <2842> pneumatov <4151> ei <1487> tiv <5100> splagcna <4698> kai <2532> oiktirmoi <3628>

2:2 plhrwsate <4137> (5657) mou <3450> thn <3588> caran <5479> ina <2443> to <3588> auto <846> fronhte <5426> (5725) thn <3588> authn <846> agaphn <26> econtev <2192> (5723) sumqucoi <4861> to <3588> en <1520> fronountev <5426> (5723)

2:3 mhden <3367> kat <2596> eriyeian <2052> mhde <3366> kata <2596> kenodoxian <2754> alla <235> th <3588> tapeinofrosunh <5012> allhlouv <240> hgoumenoi <2233> (5740) uperecontav <5242> (5723) eautwn <1438>

2:4 mh <3361> ta <3588> eautwn <1438> ekastoi <1538> skopountev <4648> (5723) alla <235> kai <2532> ta <3588> eterwn <2087> ekastoi <1538>

2:5 touto <5124> froneite <5426> (5720) en <1722> umin <5213> o <3739> kai <2532> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

2:6 ov <3739> en <1722> morfh <3444> yeou <2316> uparcwn <5225> (5723) ouc <3756> arpagmon <725> hghsato <2233> (5662) to <3588> einai <1510> (5750) isa <2470> yew <2316>

2:7 alla <235> eauton <1438> ekenwsen <2758> (5656) morfhn <3444> doulou <1401> labwn <2983> (5631) en <1722> omoiwmati <3667> anyrwpwn <444> genomenov <1096> (5637) kai <2532> schmati <4976> eureyeiv <2147> (5685) wv <5613> anyrwpov <444>

2:8 etapeinwsen <5013> (5656) eauton <1438> genomenov <1096> (5637) uphkoov <5255> mecri <3360> yanatou <2288> yanatou <2288> de <1161> staurou <4716>

2:9 dio <1352> kai <2532> o <3588> yeov <2316> auton <846> uperuqwsen <5251> (5656) kai <2532> ecarisato <5483> (5662) autw <846> to <3588> onoma <3686> to <3588> uper <5228> pan <3956> onoma <3686>

2:10 ina <2443> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> pan <3956> gonu <1119> kamqh <2578> (5661) epouraniwn <2032> kai <2532> epigeiwn <1919> kai <2532> katacyoniwn <2709>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org