NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 1:21-24

1:21 emoi <1698> gar <1063> to <3588> zhn <2198> (5721) cristov <5547> kai <2532> to <3588> apoyanein <599> (5629) kerdov <2771>

1:22 ei <1487> de <1161> to <3588> zhn <2198> (5721) en <1722> sarki <4561> touto <5124> moi <3427> karpov <2590> ergou <2041> kai <2532> ti <5101> airhsomai <138> (5698) ou <3756> gnwrizw <1107> (5719)

1:23 sunecomai <4912> (5743) de <1161> ek <1537> twn <3588> duo <1417> thn <3588> epiyumian <1939> ecwn <2192> (5723) eiv <1519> to <3588> analusai <360> (5658) kai <2532> sun <4862> cristw <5547> einai <1510> (5750) pollw <4183> gar <1063> mallon <3123> kreisson <2908>

1:24 to <3588> de <1161> epimenein <1961> (5721) th <3588> sarki <4561> anagkaioteron <316> di <1223> umav <5209>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org