NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 6:5

6:5 kai <2532> otan <3752> proseuchsye <4336> (5741) ouk <3756> esesye <1510> (5704) wv <5613> oi <3588> upokritai <5273> oti <3754> filousin <5368> (5719) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> en <1722> taiv <3588> gwniaiv <1137> twn <3588> plateiwn <4113> estwtev <2476> (5761) proseucesyai <4336> (5738) opwv <3704> fanwsin <5316> (5652) toiv <3588> anyrwpoiv <444> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> apecousin <568> (5719) ton <3588> misyon <3408> autwn <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org