NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:41

24:41 duo <1417> alhyousai <229> (5723) en <1722> tw <3588> mulw <3458> mia <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> mia <1520> afietai <863> (5743)

Luke 17:35

17:35 esontai <1510> (5704) duo <1417> alhyousai <229> (5723) epi <1909> to <3588> auto <846> h <3588> mia <1520> paralhmfyhsetai <3880> (5701) h <3588> de <1161> etera <2087> afeyhsetai <863> (5701)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org