NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:2

24:2 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> blepete <991> (5719) tauta <5023> panta <3956> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> afeyh <863> (5686) wde <5602> liyov <3037> epi <1909> liyon <3037> ov <3739> ou <3756> kataluyhsetai <2647> (5701)

Matthew 24:4-26

24:4 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

24:5 polloi <4183> gar <1063> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

24:6 mellhsete <3195> (5692) de <1161> akouein <191> (5721) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> orate <3708> (5720) mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) gar <1063> genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> estin <1510> (5748) to <3588> telov <5056>

24:7 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> epi <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> kai <2532> esontai <1510> (5704) limoi <3042> kai <2532> seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117>

24:8 panta <3956> de <1161> tauta <5023> arch <746> wdinwn <5604>

24:9 tote <5119> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> yliqin <2347> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>

24:10 kai <2532> tote <5119> skandalisyhsontai <4624> (5701) polloi <4183> kai <2532> allhlouv <240> paradwsousin <3860> (5692) kai <2532> mishsousin <3404> (5692) allhlouv <240>

24:11 kai <2532> polloi <4183> qeudoprofhtai <5578> egeryhsontai <1453> (5701) kai <2532> planhsousin <4105> (5692) pollouv <4183>

24:12 kai <2532> dia <1223> to <3588> plhyunyhnai <4129> (5683) thn <3588> anomian <458> qughsetai <5594> (5691) h <3588> agaph <26> twn <3588> pollwn <4183>

24:13 o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

24:14 kai <2532> khrucyhsetai <2784> (5701) touto <5124> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> en <1722> olh <3650> th <3588> oikoumenh <3625> eiv <1519> marturion <3142> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> tote <5119> hxei <2240> (5692) to <3588> telov <5056>

24:15 otan <3752> oun <3767> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> danihl <1158> tou <3588> profhtou <4396> estov <2476> (5756) en <1722> topw <5117> agiw <40> o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720)

24:16 tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

24:17 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) arai <142> (5658) ta <3588> ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

24:18 kai <2532> o <3588> en <1722> tw <3588> agrw <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

24:19 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

24:20 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) h <3588> fugh <5437> umwn <5216> ceimwnov <5494> mhde <3366> sabbatw <4521>

24:21 estai <1510> (5704) gar <1063> tote <5119> yliqiv <2347> megalh <3173> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) ap <575> archv <746> kosmou <2889> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> oud <3761> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

24:22 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwyhsan <2856> (5681) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> dia <1223> de <1161> touv <3588> eklektouv <1588> kolobwyhsontai <2856> (5701) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565>

24:23 tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) idou <2400> (5628) wde <5602> o <3588> cristov <5547> h <2228> wde <5602> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:24 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> megala <3173> kai <2532> terata <5059> wste <5620> planasyai <4105> (5745) ei <1487> dunaton <1415> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588>

24:25 idou <2400> (5628) proeirhka <4280> (5758) umin <5213>

24:26 ean <1437> oun <3767> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> idou <2400> (5628) en <1722> th <3588> erhmw <2048> estin <1510> (5748) mh <3361> exelyhte <1831> (5632) idou <2400> (5628) en <1722> toiv <3588> tameioiv <5009> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

Mark 13:2

13:2 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> blepeiv <991> (5719) tautav <3778> tav <3588> megalav <3173> oikodomav <3619> ou <3756> mh <3361> afeyh <863> (5686) wde <5602> liyov <3037> epi <1909> liyon <3037> ov <3739> ou <3756> mh <3361> kataluyh <2647> (5686)

Mark 13:5-23

13:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

13:6 polloi <4183> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

13:7 otan <3752> de <1161> akoushte <191> (5661) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> to <3588> telov <5056>

13:8 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> esontai <1510> (5704) seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117> esontai <1510> (5704) limoi <3042> arch <746> wdinwn <5604> tauta <5023>

13:9 blepete <991> (5720) de <1161> umeiv <5210> eautouv <1438> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> sunedria <4892> kai <2532> eiv <1519> sunagwgav <4864> darhsesye <1194> (5691) kai <2532> epi <1909> hgemonwn <2232> kai <2532> basilewn <935> stayhsesye <2476> (5701) eneken <1752> emou <1700> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

13:10 kai <2532> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> prwton <4412> dei <1163> (5904) khrucyhnai <2784> (5683) to <3588> euaggelion <2098>

13:11 kai <2532> otan <3752> agwsin <71> (5725) umav <5209> paradidontev <3860> (5723) mh <3361> promerimnate <4305> (5720) ti <5101> lalhshte <2980> (5661) all <235> o <3739> ean <1437> doyh <1325> (5686) umin <5213> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> touto <5124> laleite <2980> (5720) ou <3756> gar <1063> este <1510> (5748) umeiv <5210> oi <3588> lalountev <2980> (5723) alla <235> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40>

13:12 kai <2532> paradwsei <3860> (5692) adelfov <80> adelfon <80> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> pathr <3962> teknon <5043> kai <2532> epanasthsontai <1881> (5695) tekna <5043> epi <1909> goneiv <1118> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) autouv <846>

13:13 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

13:14 otan <3752> de <1161> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> esthkota <2476> (5761) opou <3699> ou <3756> dei <1163> (5904) o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720) tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

13:15 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) mhde <3366> eiselyatw <1525> (5657) ti <5100> arai <142> (5658) ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

13:16 kai <2532> o <3588> eiv <1519> ton <3588> agron <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

13:17 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

13:18 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) ceimwnov <5494>

13:19 esontai <1510> (5704) gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> yliqiv <2347> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) toiauth <5108> ap <575> archv <746> ktisewv <2937> hn <3739> ektisen <2936> (5656) o <3588> yeov <2316> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> kai <2532> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

13:20 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwsen <2856> (5656) kuriov <2962> tav <3588> hmerav <2250> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> alla <235> dia <1223> touv <3588> eklektouv <1588> ouv <3739> exelexato <1586> (5668) ekolobwsen <2856> (5656) tav <3588> hmerav <2250>

13:21 kai <2532> tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <3004> (5632) ide <1492> (5657) wde <5602> o <3588> cristov <5547> ide <1492> (5657) ekei <1563> mh <3361> pisteuete <4100> (5720)

13:22 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> prov <4314> to <3588> apoplanan <635> (5721) ei <1487> dunaton <1415> touv <3588> eklektouv <1588>

13:23 umeiv <5210> de <1161> blepete <991> (5720) proeirhka <4280> (5758) umin <5213> panta <3956>

Luke 21:6

21:6 tauta <5023> a <3739> yewreite <2334> (5719) eleusontai <2064> (5695) hmerai <2250> en <1722> aiv <3739> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701) liyov <3037> epi <1909> liyw <3037> wde <5602> ov <3739> ou <3756> kataluyhsetai <2647> (5701)

Luke 21:8-24

21:8 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) blepete <991> (5720) mh <3361> planhyhte <4105> (5686) polloi <4183> gar <1063> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> o <3588> kairov <2540> hggiken <1448> (5758) mh <3361> poreuyhte <4198> (5680) opisw <3694> autwn <846>

21:9 otan <3752> de <1161> akoushte <191> (5661) polemouv <4171> kai <2532> akatastasiav <181> mh <3361> ptohyhte <4422> (5686) dei <1163> (5904) gar <1063> tauta <5023> genesyai <1096> (5635) prwton <4412> all <235> ouk <3756> euyewv <2112> to <3588> telov <5056>

21:10 tote <5119> elegen <3004> (5707) autoiv <846> egeryhsetai <1453> (5701) eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932>

21:11 seismoi <4578> te <5037> megaloi <3173> kai <2532> kata <2596> topouv <5117> loimoi <3061> kai <2532> limoi <3042> esontai <1510> (5704) fobhtra <5400> te <5037> kai <2532> ap <575> ouranou <3772> shmeia <4592> megala <3173> estai <1510> (5704)

21:12 pro <4253> de <1161> toutwn <5130> pantwn <3956> epibalousin <1911> (5692) ef <1909> umav <5209> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> diwxousin <1377> (5692) paradidontev <3860> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> kai <2532> fulakav <5438> apagomenouv <520> (5746) epi <1909> basileiv <935> kai <2532> hgemonav <2232> eneken <1752> tou <3588> onomatov <3686> mou <3450>

21:13 apobhsetai <576> (5695) umin <5213> eiv <1519> marturion <3142>

21:14 yete <5087> (5628) oun <3767> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216> mh <3361> promeletan <4304> (5721) apologhyhnai <626> (5677)

21:15 egw <1473> gar <1063> dwsw <1325> (5692) umin <5213> stoma <4750> kai <2532> sofian <4678> h <3739> ou <3756> dunhsontai <1410> (5695) antisthnai <436> (5629) h <3739> anteipein <471> (5629) apantev <537> oi <3588> antikeimenoi <480> (5740) umin <5213>

21:16 paradoyhsesye <3860> (5701) de <1161> kai <2532> upo <5259> gonewn <1118> kai <2532> adelfwn <80> kai <2532> suggenwn <4773> kai <2532> filwn <5384> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) ex <1537> umwn <5216>

21:17 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>

21:18 kai <2532> yrix <2359> ek <1537> thv <3588> kefalhv <2776> umwn <5216> ou <3756> mh <3361> apolhtai <622> (5643)

21:19 en <1722> th <3588> upomonh <5281> umwn <5216> kthsesye <2932> (5695) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216>

21:20 otan <3752> de <1161> idhte <1492> (5632) kukloumenhn <2944> (5746) upo <5259> stratopedwn <4760> ierousalhm <2419> tote <5119> gnwte <1097> (5628) oti <3754> hggiken <1448> (5758) h <3588> erhmwsiv <2050> authv <846>

21:21 tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735> kai <2532> oi <3588> en <1722> mesw <3319> authv <846> ekcwreitwsan <1633> (5720) kai <2532> oi <3588> en <1722> taiv <3588> cwraiv <5561> mh <3361> eisercesywsan <1525> (5737) eiv <1519> authn <846>

21:22 oti <3754> hmerai <2250> ekdikhsewv <1557> autai <3778> eisin <1510> (5748) tou <3588> plhsyhnai <4130> (5683) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772)

21:23 ouai <3759> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> estai <1510> (5704) gar <1063> anagkh <318> megalh <3173> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> orgh <3709> tw <3588> law <2992> toutw <5129>

21:24 kai <2532> pesountai <4098> (5699) stomati <4750> macairhv <3162> kai <2532> aicmalwtisyhsontai <163> (5701) eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> panta <3956> kai <2532> ierousalhm <2419> estai <1510> (5704) patoumenh <3961> (5746) upo <5259> eynwn <1484> acriv <891> ou <3739> plhrwywsin <4137> (5686) [kai <2532> esontai] <1510> (5704) kairoi <2540> eynwn <1484>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.06 seconds
powered by bible.org