NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 1:25

1:25 kai <2532> ouk <3756> eginwsken <1097> (5707) authn <846> ewv <2193> [ou] <3739> eteken <5088> (5627) uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsoun <2424>

Luke 2:6

2:6 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> einai <1510> (5750) autouv <846> ekei <1563> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> tekein <5088> (5629) authn <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org