NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:12-14

18:12 ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) ean <1437> genhtai <1096> (5638) tini <5100> anyrwpw <444> ekaton <1540> probata <4263> kai <2532> planhyh <4105> (5686) en <1520> ex <1537> autwn <846> ouci <3780> afhsei <863> (5692) ta <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> epi <1909> ta <3588> orh <3735> kai <2532> poreuyeiv <4198> (5679) zhtei <2212> (5719) to <3588> planwmenon <4105> (5746)

18:13 kai <2532> ean <1437> genhtai <1096> (5638) eurein <2147> (5629) auto <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> cairei <5463> (5719) ep <1909> autw <846> mallon <3123> h <2228> epi <1909> toiv <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> toiv <3588> mh <3361> peplanhmenoiv <4105> (5772)

18:14 outwv <3779> ouk <3756> estin <1510> (5748) yelhma <2307> emprosyen <1715> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> ina <2443> apolhtai <622> (5643) en <1722> twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130>

Luke 15:4-7

15:4 tiv <5101> anyrwpov <444> ex <1537> umwn <5216> ecwn <2192> (5723) ekaton <1540> probata <4263> kai <2532> apolesav <622> (5660) ex <1537> autwn <846> en <1520> ou <3756> kataleipei <2641> (5719) ta <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> poreuetai <4198> (5736) epi <1909> to <3588> apolwlov <622> (5756) ewv <2193> eurh <2147> (5632) auto <846>

15:5 kai <2532> eurwn <2147> (5631) epitiyhsin <2007> (5719) epi <1909> touv <3588> wmouv <5606> autou <846> cairwn <5463> (5723)

15:6 kai <2532> elywn <2064> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sugkalei <4779> (5719) touv <3588> filouv <5384> kai <2532> touv <3588> geitonav <1069> legwn <3004> (5723) autoiv <846> sugcarhte <4796> (5645) moi <3427> oti <3754> euron <2147> (5627) to <3588> probaton <4263> mou <3450> to <3588> apolwlov <622> (5756)

15:7 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> outwv <3779> cara <5479> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> estai <1510> (5704) epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723) h <2228> epi <1909> enenhkonta <1768> ennea <1767> dikaioiv <1342> oitinev <3748> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) metanoiav <3341>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org