NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 9:36-38

9:36 idwn <1492> (5631) de <1161> touv <3588> oclouv <3793> esplagcnisyh <4697> (5675) peri <4012> autwn <846> oti <3754> hsan <1510> (5713) eskulmenoi <4660> (5772) kai <2532> errimmenoi <4496> (5772) wsei <5616> probata <4263> mh <3361> econta <2192> (5723) poimena <4166>

9:37 tote <5119> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> o <3588> men <3303> yerismov <2326> poluv <4183> oi <3588> de <1161> ergatai <2040> oligoi <3641>

9:38 dehyhte <1189> (5676) oun <3767> tou <3588> kuriou <2962> tou <3588> yerismou <2326> opwv <3704> ekbalh <1544> (5632) ergatav <2040> eiv <1519> ton <3588> yerismon <2326> autou <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org