NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 9:27

9:27 kai <2532> paragonti <3855> (5723) ekeiyen <1564> tw <3588> ihsou <2424> hkolouyhsan <190> (5656) duo <1417> tufloi <5185> krazontev <2896> (5723) kai <2532> legontev <3004> (5723) elehson <1653> (5657) hmav <2248> uie <5207> dauid <1138>

Matthew 15:22

15:22 kai <2532> idou <2400> (5628) gunh <1135> cananaia <5478> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> ekeinwn <1565> exelyousa <1831> (5631) ekrazen <2896> (5707) legousa <3004> (5723) elehson <1653> (5657) me <3165> kurie <2962> uiov <5207> dauid <1138> h <3588> yugathr <2364> mou <3450> kakwv <2560> daimonizetai <1139> (5736)

Matthew 17:15

17:15 kai <2532> legwn <3004> (5723) kurie <2962> elehson <1653> (5657) mou <3450> ton <3588> uion <5207> oti <3754> selhniazetai <4583> (5736) kai <2532> kakwv <2560> ecei <2192> (5719) pollakiv <4178> gar <1063> piptei <4098> (5719) eiv <1519> to <3588> pur <4442> kai <2532> pollakiv <4178> eiv <1519> to <3588> udwr <5204>

Matthew 20:31-32

20:31 o <3588> de <1161> oclov <3793> epetimhsen <2008> (5656) autoiv <846> ina <2443> siwphswsin <4623> (5661) oi <3588> de <1161> meizon <3185> ekraxan <2896> (5656) legontev <3004> (5723) kurie <2962> elehson <1653> (5657) hmav <2248> uiov <5207> dauid <1138>

20:32 kai <2532> stav <2476> (5631) [o] <3588> ihsouv <2424> efwnhsen <5455> (5656) autouv <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) ti <5101> yelete <2309> (5719) poihsw <4160> (5661) umin <5213>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org