NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 9:23-24

9:23 kai <2532> elywn <2064> (5631) o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> arcontov <758> kai <2532> idwn <1492> (5631) touv <3588> aulhtav <834> kai <2532> ton <3588> oclon <3793> yoruboumenon <2350> (5746)

9:24 elegen <3004> (5707) anacwreite <402> (5720) ou <3756> gar <1063> apeyanen <599> (5627) to <3588> korasion <2877> alla <235> kayeudei <2518> (5719) kai <2532> kategelwn <2606> (5707) autou <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org