NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 7:16-20

7:16 apo <575> twn <3588> karpwn <2590> autwn <846> epignwsesye <1921> (5695) autouv <846> mhti <3385> sullegousin <4816> (5719) apo <575> akanywn <173> stafulav <4718> h <2228> apo <575> tribolwn <5146> suka <4810>

7:17 outwv <3779> pan <3956> dendron <1186> agayon <18> karpouv <2590> kalouv <2570> poiei <4160> (5719) to <3588> de <1161> sapron <4550> dendron <1186> karpouv <2590> ponhrouv <4190> poiei <4160> (5719)

7:18 ou <3756> dunatai <1410> (5736) dendron <1186> agayon <18> karpouv <2590> ponhrouv <4190> enegkein <5342> (5629) oude <3761> dendron <1186> sapron <4550> karpouv <2590> kalouv <2570> poiein <4160> (5721)

7:19 pan <3956> dendron <1186> mh <3361> poioun <4160> (5723) karpon <2590> kalon <2570> ekkoptetai <1581> (5743) kai <2532> eiv <1519> pur <4442> balletai <906> (5743)

7:20 ara <686> ge <1065> apo <575> twn <3588> karpwn <2590> autwn <846> epignwsesye <1921> (5695) autouv <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org