NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:3-12

5:3 makarioi <3107> oi <3588> ptwcoi <4434> tw <3588> pneumati <4151> oti <3754> autwn <846> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

5:4 makarioi <3107> oi <3588> penyountev <3996> (5723) oti <3754> autoi <846> paraklhyhsontai <3870> (5701)

5:5 makarioi <3107> oi <3588> praeiv <4239> oti <3754> autoi <846> klhronomhsousin <2816> (5692) thn <3588> ghn <1093>

5:6 makarioi <3107> oi <3588> peinwntev <3983> (5723) kai <2532> diqwntev <1372> (5723) thn <3588> dikaiosunhn <1343> oti <3754> autoi <846> cortasyhsontai <5526> (5701)

5:7 makarioi <3107> oi <3588> elehmonev <1655> oti <3754> autoi <846> elehyhsontai <1653> (5701)

5:8 makarioi <3107> oi <3588> kayaroi <2513> th <3588> kardia <2588> oti <3754> autoi <846> ton <3588> yeon <2316> oqontai <3700> (5695)

5:9 makarioi <3107> oi <3588> eirhnopoioi <1518> oti <3754> [autoi] <846> uioi <5207> yeou <2316> klhyhsontai <2564> (5701)

5:10 makarioi <3107> oi <3588> dediwgmenoi <1377> (5772) eneken <1752> dikaiosunhv <1343> oti <3754> autwn <846> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

5:11 makarioi <3107> este <1510> (5748) otan <3752> oneidiswsin <3679> (5661) umav <5209> kai <2532> diwxwsin <1377> (5661) kai <2532> eipwsin <2036> (5632) pan <3956> ponhron <4190> kay <2596> umwn <5216> qeudomenoi <5574> (5730) eneken <1752> emou <1700>

5:12 cairete <5463> (5720) kai <2532> agalliasye <21> (5737) oti <3754> o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> outwv <3779> gar <1063> ediwxan <1377> (5656) touv <3588> profhtav <4396> touv <3588> pro <4253> umwn <5216>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org