NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:17-20

5:17 mh <3361> nomishte <3543> (5661) oti <3754> hlyon <2064> (5627) katalusai <2647> (5658) ton <3588> nomon <3551> h <2228> touv <3588> profhtav <4396> ouk <3756> hlyon <2064> (5627) katalusai <2647> (5658) alla <235> plhrwsai <4137> (5658)

5:18 amhn <281> gar <1063> legw <3004> (5719) umin <5213> ewv <2193> an <302> parelyh <3928> (5632) o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> iwta <2503> en <1520> h <2228> mia <1520> keraia <2762> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) apo <575> tou <3588> nomou <3551> ewv <2193> [an] <302> panta <3956> genhtai <1096> (5638)

5:19 ov <3739> ean <1437> oun <3767> lush <3089> (5661) mian <1520> twn <3588> entolwn <1785> toutwn <5130> twn <3588> elacistwn <1646> kai <2532> didaxh <1321> (5661) outwv <3779> touv <3588> anyrwpouv <444> elacistov <1646> klhyhsetai <2564> (5701) en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> ov <3739> d <1161> an <302> poihsh <4160> (5661) kai <2532> didaxh <1321> (5661) outov <3778> megav <3173> klhyhsetai <2564> (5701) en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

5:20 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> ean <1437> mh <3361> perisseush <4052> (5661) umwn <5216> h <3588> dikaiosunh <1343> pleion <4119> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> farisaiwn <5330> ou <3756> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772>



TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org