NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:21

4:21 kai <2532> probav <4260> (5631) ekeiyen <1564> eiden <1492> (5627) allouv <243> duo <1417> adelfouv <80> iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> meta <3326> zebedaiou <2199> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> katartizontav <2675> (5723) ta <3588> diktua <1350> autwn <846> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) autouv <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org