NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:2

2:2 legontev <3004> (5723) pou <4226> estin <1510> (5748) o <3588> tecyeiv <5088> (5685) basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> eidomen <1492> (5627) gar <1063> autou <846> ton <3588> astera <792> en <1722> th <3588> anatolh <395> kai <2532> hlyomen <2064> (5627) proskunhsai <4352> (5658) autw <846>

Matthew 2:9

2:9 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) tou <3588> basilewv <935> eporeuyhsan <4198> (5675) kai <2532> idou <2400> (5628) o <3588> asthr <792> on <3739> eidon <1492> (5627) en <1722> th <3588> anatolh <395> prohgen <4254> (5707) autouv <846> ewv <2193> elywn <2064> (5631) estayh <2476> (5681) epanw <1883> ou <3757> hn <1510> (5713) to <3588> paidion <3813>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org