NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 28:5-7

28:5 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> aggelov <32> eipen <2036> (5627) taiv <3588> gunaixin <1135> mh <3361> fobeisye <5399> (5737) umeiv <5210> oida <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> ihsoun <2424> ton <3588> estaurwmenon <4717> (5772) zhteite <2212> (5719)

28:6 ouk <3756> estin <1510> (5748) wde <5602> hgeryh <1453> (5681) gar <1063> kaywv <2531> eipen <2036> (5627) deute <1205> (5773) idete <1492> (5628) ton <3588> topon <5117> opou <3699> ekeito <2749> (5711)

28:7 kai <2532> tacu <5035> poreuyeisai <4198> (5679) eipate <2036> (5628) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> oti <3754> hgeryh <1453> (5681) apo <575> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> idou <2400> (5628) proagei <4254> (5719) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> ekei <1563> auton <846> oqesye <3700> (5695) idou <2400> (5628) eipon <2036> (5627) umin <5213>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org