NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:57-60

27:57 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) hlyen <2064> (5627) anyrwpov <444> plousiov <4145> apo <575> arimayaiav <707> tounoma <5122> iwshf <2501> ov <3739> kai <2532> autov <846> emayhteuyh <3100> (5681) tw <3588> ihsou <2424>

27:58 outov <3778> proselywn <4334> (5631) tw <3588> pilatw <4091> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> tote <5119> o <3588> pilatov <4091> ekeleusen <2753> (5656) apodoyhnai <591> (5683)

27:59 kai <2532> labwn <2983> (5631) to <3588> swma <4983> o <3588> iwshf <2501> enetulixen <1794> (5656) auto <846> [en] <1722> sindoni <4616> kayara <2513>

27:60 kai <2532> eyhken <5087> (5656) auto <846> en <1722> tw <3588> kainw <2537> autou <846> mnhmeiw <3419> o <3739> elatomhsen <2998> (5656) en <1722> th <3588> petra <4073> kai <2532> proskulisav <4351> (5660) liyon <3037> megan <3173> th <3588> yura <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419> aphlyen <565> (5627)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org