NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:4-5

27:4 legwn <3004> (5723) hmarton <264> (5627) paradouv <3860> (5631) aima <129> dikaion <1342> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> prov <4314> hmav <2248> su <4771> oqh <3708> (5695)

27:5 kai <2532> riqav <4496> (5660) ta <3588> arguria <694> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> anecwrhsen <402> (5656) kai <2532> apelywn <565> (5631) aphgxato <519> (5668)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org