NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:39-43

27:39 oi <3588> de <1161> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846>

27:40 kai <2532> legontev <3004> (5723) o <3588> kataluwn <2647> (5723) ton <3588> naon <3485> kai <2532> en <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250> oikodomwn <3618> (5723) swson <4982> (5657) seauton <4572> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> katabhyi <2597> (5628) apo <575> tou <3588> staurou <4716>

27:41 omoiwv <3668> [kai] <2532> oi <3588> arciereiv <749> empaizontev <1702> (5723) meta <3326> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> presbuterwn <4245> elegon <3004> (5707)

27:42 allouv <243> eswsen <4982> (5656) eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) swsai <4982> (5658) basileuv <935> israhl <2474> estin <1510> (5748) katabatw <2597> (5628) nun <3568> apo <575> tou <3588> staurou <4716> kai <2532> pisteusomen <4100> (5692) ep <1909> auton <846>

27:43 pepoiyen <3982> (5754) epi <1909> ton <3588> yeon <2316> rusasyw <4506> (5663) nun <3568> ei <1487> yelei <2309> (5719) auton <846> eipen <2036> (5627) gar <1063> oti <3754> yeou <2316> eimi <1510> (5748) uiov <5207>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org