NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:17-21

27:17 sunhgmenwn <4863> (5772) oun <3767> autwn <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> tina <5101> yelete <2309> (5719) apolusw <630> (5661) umin <5213> [ton] <3588> barabban <912> h <2228> ihsoun <2424> ton <3588> legomenon <3004> (5746) criston <5547>

27:18 hdei <1492> (5715) gar <1063> oti <3754> dia <1223> fyonon <5355> paredwkan <3860> (5656) auton <846>

27:19 kayhmenou <2521> (5740) de <1161> autou <846> epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> apesteilen <649> (5656) prov <4314> auton <846> h <3588> gunh <1135> autou <846> legousa <3004> (5723) mhden <3367> soi <4671> kai <2532> tw <3588> dikaiw <1342> ekeinw <1565> polla <4183> gar <1063> epayon <3958> (5627) shmeron <4594> kat <2596> onar <3677> di <1223> auton <846>

27:20 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> epeisan <3982> (5656) touv <3588> oclouv <3793> ina <2443> aithswntai <154> (5672) ton <3588> barabban <912> ton <3588> de <1161> ihsoun <2424> apoleswsin <622> (5661)

27:21 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> hgemwn <2232> eipen <2036> (5627) autoiv <846> tina <5101> yelete <2309> (5719) apo <575> twn <3588> duo <1417> apolusw <630> (5661) umin <5213> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ton <3588> barabban <912>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org