NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:67-68

26:67 tote <5119> eneptusan <1716> (5656) eiv <1519> to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> ekolafisan <2852> (5656) auton <846> oi <3588> de <1161> erapisan <4474> (5656)

26:68 legontev <3004> (5723) profhteuson <4395> (5657) hmin <2254> criste <5547> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paisav <3817> (5660) se <4571>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org