NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:54-56

26:54 pwv <4459> oun <3767> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> oti <3754> outwv <3779> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635)

26:55 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> ocloiv <3793> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> sullabein <4815> (5629) me <3165> kay <2596> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> ekayezomhn <2516> (5711) didaskwn <1321> (5723) kai <2532> ouk <3756> ekrathsate <2902> (5656) me <3165>

26:56 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> twn <3588> profhtwn <4396> tote <5119> oi <3588> mayhtai <3101> pantev <3956> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org