NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:52-54

26:52 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> apostreqon <654> (5657) thn <3588> macairan <3162> sou <4675> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> authv <846> pantev <3956> gar <1063> oi <3588> labontev <2983> (5631) macairan <3162> en <1722> macairh <3162> apolountai <622> (5698)

26:53 h <2228> dokeiv <1380> (5719) oti <3754> ou <3756> dunamai <1410> (5736) parakalesai <3870> (5658) ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> parasthsei <3936> (5692) moi <3427> arti <737> pleiw <4119> dwdeka <1427> legiwnav <3003> aggelwn <32>

26:54 pwv <4459> oun <3767> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> oti <3754> outwv <3779> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org