NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:48-50

26:48 o <3588> de <1161> paradidouv <3860> (5723) auton <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> shmeion <4592> legwn <3004> (5723) on <3739> an <302> filhsw <5368> (5661) autov <846> estin <1510> (5748) krathsate <2902> (5657) auton <846>

26:49 kai <2532> euyewv <2112> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ihsou <2424> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

26:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> etaire <2083> ef <1909> o <3588> parei <3918> (5748) tote <5119> proselyontev <4334> (5631) epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekrathsan <2902> (5656) auton <846>

Matthew 26:56

26:56 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> twn <3588> profhtwn <4396> tote <5119> oi <3588> mayhtai <3101> pantev <3956> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627)

Matthew 26:70-74

26:70 o <3588> de <1161> hrnhsato <720> (5662) emprosyen <1715> pantwn <3956> legwn <3004> (5723) ouk <3756> oida <1492> (5758) ti <5101> legeiv <3004> (5719)

26:71 exelyonta <1831> (5631) de <1161> eiv <1519> ton <3588> pulwna <4440> eiden <1492> (5627) auton <846> allh <243> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> ekei <1563> outov <3778> hn <1510> (5713) meta <3326> ihsou <2424> tou <3588> nazwraiou <3480>

26:72 kai <2532> palin <3825> hrnhsato <720> (5662) meta <3326> orkou <3727> oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444>

26:73 meta <3326> mikron <3397> de <1161> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> estwtev <2476> (5761) eipon <2036> (5627) tw <3588> petrw <4074> alhywv <230> kai <2532> su <4771> ex <1537> autwn <846> ei <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> h <3588> lalia <2981> sou <4675> dhlon <1212> se <4571> poiei <4160> (5719)

26:74 tote <5119> hrxato <756> (5662) katayematizein <2653> (5721) kai <2532> omnuein <3660> (5721) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444> kai <2532> euyewv <2112> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org