NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:39

26:39 kai <2532> proelywn <4281> (5631) mikron <3397> epesen <4098> (5627) epi <1909> proswpon <4383> autou <846> proseucomenov <4336> (5740) kai <2532> legwn <3004> (5723) pater <3962> mou <3450> ei <1487> dunaton <1415> estin <1510> (5748) parelyatw <3928> (5628) ap <575> emou <1700> to <3588> pothrion <4221> touto <5124> plhn <4133> ouc <3756> wv <5613> egw <1473> yelw <2309> (5719) all <235> wv <5613> su <4771>

Matthew 26:42

26:42 palin <3825> ek <1537> deuterou <1208> apelywn <565> (5631) proshuxato <4336> (5662) [legwn] <3004> (5723) pater <3962> mou <3450> ei <1487> ou <3756> dunatai <1410> (5736) touto <5124> parelyein <3928> (5629) ean <1437> mh <3361> auto <846> piw <4095> (5632) genhyhtw <1096> (5676) to <3588> yelhma <2307> sou <4675>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org