NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:26-29

26:26 esyiontwn <2068> (5723) de <1161> autwn <846> labwn <2983> (5631) o <3588> ihsouv <2424> arton <740> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> douv <1325> (5631) toiv <3588> mayhtaiv <3101> eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) fagete <5315> (5628) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450>

26:27 kai <2532> labwn <2983> (5631) pothrion <4221> [kai] <2532> eucaristhsav <2168> (5660) edwken <1325> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) piete <4095> (5628) ex <1537> autou <846> pantev <3956>

26:28 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) to <3588> aima <129> mou <3450> thv <3588> diayhkhv <1242> to <3588> peri <4012> pollwn <4183> ekcunnomenon <1632> (5746) eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266>

26:29 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) ap <575> arti <737> ek <1537> toutou <5127> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> otan <3752> auto <846> pinw <4095> (5725) mey <3326> umwn <5216> kainon <2537> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>



TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org