NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:23

26:23 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) o <3588> embaqav <1686> (5660) met <3326> emou <1700> thn <3588> ceira <5495> en <1722> tw <3588> trubliw <5165> outov <3778> me <3165> paradwsei <3860> (5692)

Matthew 26:49-50

26:49 kai <2532> euyewv <2112> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ihsou <2424> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

26:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> etaire <2083> ef <1909> o <3588> parei <3918> (5748) tote <5119> proselyontev <4334> (5631) epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekrathsan <2902> (5656) auton <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org