NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:30

24:30 kai <2532> tote <5119> fanhsetai <5316> (5691) to <3588> shmeion <4592> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> tote <5119> koqontai <2875> (5695) pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772> meta <3326> dunamewv <1411> kai <2532> doxhv <1391> pollhv <4183>

Matthew 26:64

26:64 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> su <4771> eipav <2036> (5627) plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> ap <575> arti <737> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenon <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org