NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:23-28

24:23 tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) idou <2400> (5628) wde <5602> o <3588> cristov <5547> h <2228> wde <5602> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:24 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> megala <3173> kai <2532> terata <5059> wste <5620> planasyai <4105> (5745) ei <1487> dunaton <1415> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588>

24:25 idou <2400> (5628) proeirhka <4280> (5758) umin <5213>

24:26 ean <1437> oun <3767> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> idou <2400> (5628) en <1722> th <3588> erhmw <2048> estin <1510> (5748) mh <3361> exelyhte <1831> (5632) idou <2400> (5628) en <1722> toiv <3588> tameioiv <5009> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:27 wsper <5618> gar <1063> h <3588> astraph <796> exercetai <1831> (5736) apo <575> anatolwn <395> kai <2532> fainetai <5316> (5727) ewv <2193> dusmwn <1424> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:28 opou <3699> ean <1437> h <1510> (5753) to <3588> ptwma <4430> ekei <1563> sunacyhsontai <4863> (5701) oi <3588> aetoi <105>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org