NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:1-2

24:1 kai <2532> exelywn <1831> (5631) o <3588> ihsouv <2424> apo <575> tou <3588> ierou <2411> eporeueto <4198> (5711) kai <2532> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> epideixai <1925> (5658) autw <846> tav <3588> oikodomav <3619> tou <3588> ierou <2411>

24:2 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> blepete <991> (5719) tauta <5023> panta <3956> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> afeyh <863> (5686) wde <5602> liyov <3037> epi <1909> liyon <3037> ov <3739> ou <3756> kataluyhsetai <2647> (5701)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org