NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:4-8

23:4 desmeuousin <1195> (5719) de <1161> fortia <5413> barea <926> kai <2532> epitiyeasin <2007> (5719) epi <1909> touv <3588> wmouv <5606> twn <3588> anyrwpwn <444> autoi <846> de <1161> tw <3588> daktulw <1147> autwn <846> ou <3756> yelousin <2309> (5719) kinhsai <2795> (5658) auta <846>

23:5 panta <3956> de <1161> ta <3588> erga <2041> autwn <846> poiousin <4160> (5719) prov <4314> to <3588> yeayhnai <2300> (5683) toiv <3588> anyrwpoiv <444> platunousin <4115> (5719) gar <1063> ta <3588> fulakthria <5440> autwn <846> kai <2532> megalunousin <3170> (5719) ta <3588> kraspeda <2899>

23:6 filousin <5368> (5719) de <1161> thn <3588> prwtoklisian <4411> en <1722> toiv <3588> deipnoiv <1173> kai <2532> tav <3588> prwtokayedriav <4410> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864>

23:7 kai <2532> touv <3588> aspasmouv <783> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> kai <2532> kaleisyai <2564> (5745) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444> rabbi <4461>

23:8 umeiv <5210> de <1161> mh <3361> klhyhte <2564> (5686) rabbi <4461> eiv <1520> gar <1063> estin <1510> (5748) umwn <5216> o <3588> didaskalov <1320> pantev <3956> de <1161> umeiv <5210> adelfoi <80> este <1510> (5748)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org