NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:30-34

23:30 kai <2532> legete <3004> (5719) ei <1487> hmeya <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> ouk <3756> an <302> hmeya <1510> (5713) autwn <846> koinwnoi <2844> en <1722> tw <3588> aimati <129> twn <3588> profhtwn <4396>

23:31 wste <5620> martureite <3140> (5719) eautoiv <1438> oti <3754> uioi <5207> este <1510> (5748) twn <3588> foneusantwn <5407> (5660) touv <3588> profhtav <4396>

23:32 kai <2532> umeiv <5210> plhrwsate <4137> (5657) to <3588> metron <3358> twn <3588> paterwn <3962> umwn <5216>

23:33 ofeiv <3789> gennhmata <1081> ecidnwn <2191> pwv <4459> fughte <5343> (5632) apo <575> thv <3588> krisewv <2920> thv <3588> geennhv <1067>

23:34 dia <1223> touto <5124> idou <2400> (5628) egw <1473> apostellw <649> (5719) prov <4314> umav <5209> profhtav <4396> kai <2532> sofouv <4680> kai <2532> grammateiv <1122> ex <1537> autwn <846> apokteneite <615> (5692) kai <2532> staurwsete <4717> (5692) kai <2532> ex <1537> autwn <846> mastigwsete <3146> (5692) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> umwn <5216> kai <2532> diwxete <1377> (5692) apo <575> polewv <4172> eiv <1519> polin <4172>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org