NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:26-27

23:26 farisaie <5330> tufle <5185> kayarison <2511> (5657) prwton <4412> to <3588> entov <1787> tou <3588> pothriou <4221> [kai <2532> thv <3588> paroqidov] <3953> ina <2443> genhtai <1096> (5638) kai <2532> to <3588> ektov <1622> autou <846> kayaron <2513>

23:27 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> paromoiazete <3945> (5719) tafoiv <5028> kekoniamenoiv <2867> (5772) oitinev <3748> exwyen <1855> men <3303> fainontai <5316> (5727) wraioi <5611> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ostewn <3747> nekrwn <3498> kai <2532> pashv <3956> akayarsiav <167>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org