NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:16-23

23:16 ouai <3759> umin <5213> odhgoi <3595> tufloi <5185> oi <3588> legontev <3004> (5723) ov <3739> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> naw <3485> ouden <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> d <1161> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> crusw <5557> tou <3588> naou <3485> ofeilei <3784> (5719)

23:17 mwroi <3474> kai <2532> tufloi <5185> tiv <5101> gar <1063> meizwn <3187> estin <1510> (5748) o <3588> crusov <5557> h <2228> o <3588> naov <3485> o <3588> agiasav <37> (5660) ton <3588> cruson <5557>

23:18 kai <2532> ov <3739> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> yusiasthriw <2379> ouden <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> d <1161> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> dwrw <1435> tw <3588> epanw <1883> autou <846> ofeilei <3784> (5719)

23:19 tufloi <5185> ti <5101> gar <1063> meizon <3173> to <3588> dwron <1435> h <2228> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> agiazon <37> (5723) to <3588> dwron <1435>

23:20 o <3588> oun <3767> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> yusiasthriw <2379> omnuei <3660> (5719) en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> epanw <1883> autou <846>

23:21 kai <2532> o <3588> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> naw <3485> omnuei <3660> (5719) en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> katoikounti <2730> (5723) auton <846>

23:22 kai <2532> o <3588> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> ouranw <3772> omnuei <3660> (5719) en <1722> tw <3588> yronw <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> en <1722> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epanw <1883> autou <846>

23:23 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> apodekatoute <586> (5719) to <3588> hduosmon <2238> kai <2532> to <3588> anhyon <432> kai <2532> to <3588> kuminon <2951> kai <2532> afhkate <863> (5656) ta <3588> barutera <926> tou <3588> nomou <3551> thn <3588> krisin <2920> kai <2532> to <3588> eleov <1656> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> tauta <5023> de <1161> edei <1163> (5900) poihsai <4160> (5658) kakeina <2548> mh <3361> afeinai <863> (5683)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org