NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 22:42

22:42 legwn <3004> (5723) ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) peri <4012> tou <3588> cristou <5547> tinov <5101> uiov <5207> estin <1510> (5748) legousin <3004> (5719) autw <846> tou <3588> dauid <1138>

Matthew 22:45

22:45 ei <1487> oun <3767> dauid <1138> kalei <2564> (5719) auton <846> kurion <2962> pwv <4459> uiov <5207> autou <846> estin <1510> (5748)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org