NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 22:11-12

22:11 eiselywn <1525> (5631) de <1161> o <3588> basileuv <935> yeasasyai <2300> (5664) touv <3588> anakeimenouv <345> (5740) eiden <1492> (5627) ekei <1563> anyrwpon <444> ouk <3756> endedumenon <1746> (5765) enduma <1742> gamou <1062>

22:12 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> etaire <2083> pwv <4459> eishlyev <1525> (5627) wde <5602> mh <3361> ecwn <2192> (5723) enduma <1742> gamou <1062> o <3588> de <1161> efimwyh <5392> (5681)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org