NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:34-36

21:34 ote <3753> de <1161> hggisen <1448> (5656) o <3588> kairov <2540> twn <3588> karpwn <2590> apesteilen <649> (5656) touv <3588> doulouv <1401> autou <846> prov <4314> touv <3588> gewrgouv <1092> labein <2983> (5629) touv <3588> karpouv <2590> autou <846>

21:35 kai <2532> labontev <2983> (5631) oi <3588> gewrgoi <1092> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> on <3739> men <3303> edeiran <1194> (5656) on <3739> de <1161> apekteinan <615> (5656) on <3739> de <1161> eliyobolhsan <3036> (5681)

21:36 palin <3825> apesteilen <649> (5656) allouv <243> doulouv <1401> pleionav <4119> twn <3588> prwtwn <4413> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) autoiv <846> wsautwv <5615>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org