NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 20:23

20:23 legei <3004> (5719) autoiv <846> to <3588> men <3303> pothrion <4221> mou <3450> piesye <4095> (5695) to <3588> de <1161> kayisai <2523> (5658) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> kai <2532> ex <1537> euwnumwn <2176> ouk <3756> estin <1510> (5748) emon <1699> dounai <1325> (5629) all <235> oiv <3739> htoimastai <2090> (5769) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

Matthew 22:28

22:28 en <1722> th <3588> anastasei <386> oun <3767> tinov <5101> twn <3588> epta <2033> estai <1510> (5704) gunh <1135> pantev <3956> gar <1063> escon <2192> (5627) authn <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org