NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 20:17-18

20:17 mellwn <3195> (5723) de <1161> anabainein <305> (5721) ihsouv <2424> eiv <1519> ierosoluma <2414> parelaben <3880> (5627) touv <3588> dwdeka <1427> [mayhtav] <3101> kat <2596> idian <2398> kai <2532> en <1722> th <3588> odw <3598> eipen <2036> (5627) autoiv <846>

20:18 idou <2400> (5628) anabainomen <305> (5719) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradoyhsetai <3860> (5701) toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> grammateusin <1122> kai <2532> katakrinousin <2632> (5692) auton <846> [yanatw] <2288>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org