NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 19:7-8

19:7 legousin <3004> (5719) autw <846> ti <5101> oun <3767> mwushv <3475> eneteilato <1781> (5662) dounai <1325> (5629) biblion <975> apostasiou <647> kai <2532> apolusai <630> (5658)

19:8 legei <3004> (5719) autoiv <846> oti <3754> mwushv <3475> prov <4314> thn <3588> sklhrokardian <4641> umwn <5216> epetreqen <2010> (5656) umin <5213> apolusai <630> (5658) tav <3588> gunaikav <1135> umwn <5216> ap <575> archv <746> de <1161> ou <3756> gegonen <1096> (5754) outwv <3779>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org