NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 19:17-19

19:17 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> ti <5101> me <3165> erwtav <2065> (5719) peri <4012> tou <3588> agayou <18> eiv <1520> estin <1510> (5748) o <3588> agayov <18> ei <1487> de <1161> yeleiv <2309> (5719) eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> eiselyein <1525> (5629) threi <5083> (5720) tav <3588> entolav <1785>

19:18 legei <3004> (5719) autw <846> poiav <4169> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> efh <5346> (5713) to <3588> ou <3756> foneuseiv <5407> (5692) ou <3756> moiceuseiv <3431> (5692) ou <3756> kleqeiv <2813> (5692) ou <3756> qeudomarturhseiv <5576> (5692)

19:19 tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org