NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:18-19

18:18 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> osa <3745> ean <1437> dhshte <1210> (5661) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> estai <1510> (5704) dedemena <1210> (5772) en <1722> ouranw <3772> kai <2532> osa <3745> ean <1437> lushte <3089> (5661) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> estai <1510> (5704) lelumena <3089> (5772) en <1722> ouranw <3772>

18:19 palin <3825> [amhn] <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ean <1437> duo <1417> sumfwnhswsin <4856> (5661) ex <1537> umwn <5216> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> peri <4012> pantov <3956> pragmatov <4229> ou <3739> ean <1437> aithswntai <154> (5672) genhsetai <1096> (5695) autoiv <846> para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org