NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:15-17

18:15 ean <1437> de <1161> amarthsh <264> (5661) o <3588> adelfov <80> sou <4675> upage <5217> (5720) elegxon <1651> (5657) auton <846> metaxu <3342> sou <4675> kai <2532> autou <846> monou <3441> ean <1437> sou <4675> akoush <191> (5661) ekerdhsav <2770> (5656) ton <3588> adelfon <80> sou <4675>

18:16 ean <1437> de <1161> mh <3361> akoush <191> (5661) paralabe <3880> (5628) meta <3326> sou <4675> eti <2089> ena <1520> h <2228> duo <1417> ina <2443> epi <1909> stomatov <4750> duo <1417> marturwn <3144> h <2228> triwn <5140> stayh <2476> (5686) pan <3956> rhma <4487>

18:17 ean <1437> de <1161> parakoush <3878> (5661) autwn <846> eipon <3004> (5628) th <3588> ekklhsia <1577> ean <1437> de <1161> kai <2532> thv <3588> ekklhsiav <1577> parakoush <3878> (5661) estw <1510> (5749) soi <4671> wsper <5618> o <3588> eynikov <1482> kai <2532> o <3588> telwnhv <5057>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org